top of page

Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi prawne polegające na prowadzeniu postępowań sądowych, udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych, a także opinii prawnych z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego. Kancelaria prowadzi także w imieniu klientów negocjacje przedprocesowe mające na celu ugodowe załatwienie z przeciwnikiem spornych kwestii. 
 
Prawo karne

 

- obrona w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, w postępowaniu o wykroczenia

- obrona w postępowaniu karnym wykonawczym (np. wnioski o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, wnioski o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, wnioski o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego)

- reprezentowanie w charakterze strony pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych w postępowaniach karnych

- sporządzenie pism procesowych w tej dziedzinie :np.  apelacje, zażalenia, kasacje, prywatne akty oskarżenia, subsydiarne akty oskarżenia, pozwy adhezyjne

 

 

Prawo cywilne

 

- sprawy o zapłatę (np. niezapłacona faktura, odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umowy, odszkodowania i zadośćuczynienia związane z wypadkami komunikacyjnymi)

- sprawy o nakazanie złożenia oświadczenia woli

- sprawy o wydanie rzeczy

- sprawy z zakresu prawa rzeczowego (np. o zasiedzenie, służebność drogi koniecznej)

- sprawy dotyczące wpisu do księgi wieczystej

- sprawy dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego

- sprawy spadkowe (np. stwierdzenie nabycia spadku, otwarcie i ogłoszenie testamentu, zachowek, dział spadku)

- sprawy pracownicze (np. sprawy o zapłatę wynagrodzenia, odwołania od wypowiedzeń do Sądu Pracy)

- sporządzanie pism procesowych: pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne, wnioski o zabezpieczenie roszczenia na czas procesu

- obsługa prawna podmiotów gospodarczych, przedsiębiorców

- sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych (w tym umów spółek), opiniowanie umów

- sporządzanie opinii prawnych

 

Prawo rodzinne

 

- sprawy o rozwód i separację

- sprawy o zasądzenie alimentów, podwyższenie alimentów i obniżenie alimentów

- sprawy o powierzenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej

- sprawy o uregulowanie kontaktów z małoletnim

- sprawy o podział majątku wspólnego

- sporządzanie pism procesowych w tej dziedzinie: pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje

 

 

bottom of page